Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr OWES z Makroregionu III działających w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim  w zakresie m.in. podniesienia standardów usług OWES, przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie zamówień publicznych.makreoregion iii 300 dpi png 280x300

Informacja o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr OWES z Makroregionu III działających w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim  m.in.w zakresie podniesienia standardów usług OWES
i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs: POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19,pod tytułem „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III”.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 31.12.2022 roku.

Na rzecz przedmiotowego projektu zostało utworzone partnerstwo projektowe, które wspólnie będzie realizowało zadania, a w skład niego wchodzą:

Lider projektu:
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie
Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanów https://www.partners.net.pl

Partner projektu:
Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań, www.swbf.org.pl

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr OWES z czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego;
 • opracowanie indywidulanego programu szkoleniowego w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby pracowników OWES wraz z harmonogramem szkoleń i doradztwa;
 • organizacja tematycznych modułów szkoleniowych;
 • zindywidualizowane spotkania doradcze w ośrodku OWES;
 • analiza efektów kształcenia wśród wszystkich uczestników projektu;
 • organizacja ogólnopolskiego spotkania kierowników OWES z 5 makroregionów.

Uczestnicy projektu – kadra OWES

Kluczową kadrę OWES stanowią osoby, których obowiązki zostały szczegółowo opisane w dokumencie pn. “Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do głównych stanowisk w OWES należą:

 • koordynator merytoryczny– m.in. planuje działania i organizuje pracę OWES, kieruje jego kadrą, odpowiada za jakość świadczonych usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, a także reprezentuje OWES w kontaktach na zewnątrz,
 • animator– m.in. diagnozuje potencjał lokalnego środowiska, realizuje działania edukacyjne, zachęca nowe podmioty czy osoby do angażowania się w różne formy działalności PES, wyszukuje i wspiera liderów lokalnych, współpracuje z samorządem lokalnym,
 • kluczowy doradca– m.in. realizuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla danego klienta, pomaga
  w tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne lub prawne oraz w tworzeniu
  i wspieraniu funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych,
 • doradca biznesowy– przypisany do każdego podmiotu ekonomii społecznej powstałego dzięki wsparciu OWES, m.in. odpowiada za ocenę jego sytuacji i wsparcie w zakresie tworzenia planu rozwoju oraz organizacji wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • doradca ds. procesu reintegracyjnego– który wspiera osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym realizując działania motywacyjne, związane z wyznaczeniem ścieżki rozwoju zawodowego
  i budowania kompetencji społecznych, a także istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego kwestii budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,
 • doradca ds. zamówień publicznych – w którego zakresie leży pomoc w wyszukiwaniu oraz opracowywaniu i składaniu ofert w odpowiedzi na zamówienia publiczne, a także doradztwo z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Szczegółowi adresaci wsparcia zostaną określeni na etapie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.

Oferta projektu adresowana będzie przede wszystkim do: animatorów, doradców biznesowych, doradców ds. procesu reintegracyjnego, doradców ds. uspołeczniania zadań publicznych i zamówień publicznych.

Wezmą oni udział w tematycznych modułach szkoleniowych, spotkaniach sieciujących OWES, a także będą mogli skorzystać z indywidualnych/grupowych sesji doradczych dostosowanych do potrzeb danego OWES.

Etap 1: Badanie potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych pracowników OWES stanowić będzie podstawę do opracowania dedykowanego programu działań szkoleniowo-doradczych, odpowiadającego aktualnemu i realnemu zapotrzebowaniu obiorców projektu. Diagnozie poddane zostaną potrzeby szkoleniowo-doradcze pracowników OWES przede wszystkim w obszarach:

 • wsparcia biznesowego PS, w tym w szczególności dla istniejących PS,
 • wsparcia udziału PS w zamówieniach publicznych,
 • wsparcia PS w zakresie działań animacji, współpracy lokalnej na rzecz ES, w tym z JST na rzecz włączenia PES w realizację usług społecznych,

Zgodnie z metodologia projektu diagnoza potrzeb szkoleniowych jest dedykowana dla kadry OWES według podziału kompetencyjnego:

 • Animator
 • Doradca Biznesowy
 • Doradca ds. zamówień publicznych
 • Doradca kluczowy
 • Kierownik OWES
 • Doradca ds. Reintegracji
 • Zespół OWES

Na podstawie badania opracowane będą dwa raporty dotyczące analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych. Pierwszy z nich, przygotowany przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych, stanowić będzie podstawę programowania działań szkoleniowo-doradczych. Drugi, opracowany po zakończeniu I etapu działań szkoleniowo-doradczych, będzie narzędziem służącym do aktualizacji programu szkoleń, tak aby ostateczna oferta projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES w makroregion III ” w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na wyzwania i bariery stojące przed OWES.

ETAP 2: Szkolenia, doradztwo, sieciowanie

Pracownicy akredytowanych OWES z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OWES:

W latach 2020 – 2022 zorganizowane zostaną moduły szkoleniowe oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoleniowo-doradcze. Moduły realizowane będą na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia poprowadzą trenerzy – praktycy z danej dziedziny;

Każdy moduł będzie się składał z jednego zjazdu po 8 godzin. Organizator zapewni zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. W związku z trwająca epidemią COVID-19 organizator będzie dążył do organizacji szkoleń w jak najbliższej odległości od ośrodka OWES.

 • ZINDYWIDUALIZOWANE SPOTKANIA DORADCZE W DANYM OWES ZGODNIE ZE ZDIAGNOZOWANYMI POTRZEBAMI:

To grupowe sesje doradcze, które będą odbywać się w każdym OWES. Spotkania doradcze mają na celu wsparcie kadry OWES w rozwiazywaniu aktualnych i istotnych problemów.

Dokładny zakres szkoleń i doradztwa zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz opracowaniu programu i harmonogramu szkoleń.

Etap 3: Spotkania sieciujące

W ramach projektu odbędzie się jedno – dwudniowe spotkanie służące wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy kierownikami OWES z 5 makroregionów. Spotkanie zaplanowano w II kwartale 2022 roku.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z przedstwicielami Lidera lub Partnera.

 

logopower