Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim na podstawie powołanego partnerstwa oraz wypracowanego zestawu rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia (do XII 2016 r.). W projekcie powołane zostanie: Wielkopolskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy, które wypracuje „ZESTAW REKOMENDACJI w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim” w oparciu o reprezentatywne partnerstwo regionalne.

Grupa docelowa projektu

Instytucje rynku pracy z województwa wielkopolskiego (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego), jako podmioty, do których kierowane są rekomendacje wypracowane przez Wielkopolskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy.

Dodatkowo: inne podmioty wspierające działania IRP m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Udział partnerów polegać będzie na:

  • Empowermencie w procesie badań, analiz, opracowywania rekomendacji;
  • Aktywności w zawiązaniu partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji;
  • Udziale przedstawicieli w wybranych obszarach związanych z diagnozą i analizą potrzeb
    i potencjałów osób młodych NEET, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, uwzględniająca specyfikę danego regionu oraz potrzeby i możliwości lokalnych pracodawców;
  • Konsultacjach i recenzjach wypracowanych rekomendacji;
  • Udziale w partnerstwie po zakończeniu projektu dla zapewnienia trwałości.

Partnerstwo będzie miało formę otwartą i elastyczną, co umożliwi poszerzenie jego składu, o kolejne podmioty, które spełnią kryteria umożliwiające udział w projekcie i zapewniające najwyższą jakość rekomendacji wypracowanych w ramach projektu. W ramach tworzenia partnerstwa odbędą się konsultacyjne spotkania asocjacyjne we wszystkich 31 powiatach z udziałem: minimum 10 reprezentatywnych steakholders z IRP, pracodawców, w tym przedstawicieli z już funkcjonujących partnerstw. Zorganizowana zostanie 1 konferencja regionalna, na której zostanie zawiązane Partnerstwo oraz powołana zostanie Kapituła Rekomendacji dla Rynku Pracy (spotkania 1 raz na kwartał), której przedstawiciele będą stale uczestniczyć w Zespole Eksperckim ds. Rekomendacji.

 

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Piotra Ściegiennego 134,
60-304 Poznań, tel. 512 909 333, wspolnotabonafide@wp.pl

Partner:
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network,
ul. E. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków, tel. 609 167 099, biuromcp@partners.net.pl

Tytuł projektu: Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Numer i nazwa Działania: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2016.


Rezultaty

Oddajemy w Państwa ręce zestaw rekomendacji przygotowanych w ramach projektu „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

Pobierz rekomendacje [PDF]

Skip to content