O Stowarzyszeniu

Historia

Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE powstało w 2014 roku i jest organizacją wywodzącą się ze środowiska szkolnego oraz oświatowego, której członkowie mają bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Członkowie założyciele stowarzyszenia to m.in. dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stowarzyszenie współpracowało z poznańskimi i wielkopolskimi szkołami realizując projekty dla młodzieży w Polsce oraz zagranicą (wymiany międzynarodowe). Współpracowało również z Instytucjami Rynku Pracy (Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy) oraz pracodawcami – w zakresie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – program współpracy z pracodawcami obejmuje seminaria i warsztaty w poznańskich firmach.

Nasze Stowarzyszenia prowadziło również działania dla administracji rządowej i samorządowej w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ostatnich miesiącach rozszerzyliśmy również profil swojego działania na zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska oraz klimatu.

 

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia jest organizowanie i realizacja różnorodnych form wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dzieci i młodzieży (organizacja wypoczynku, konkursów i turniejów, imprez sportowych, wspieranie inicjatyw młodzieżowych, przeciwdziałanie uzależnieniom, niedostosowaniu i wykluczeniu społecznemu);
 • osób z niepełnosprawnością, osób bezrobotnych, osób z problemami zdrowotnymi, osób bezdomnych (szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, programy osłonowe, poradnictwo prawne oraz działania mające na celu poprawę dostępności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu);
 • edukacji ekologicznej (rozwijanie świadomości społecznej, informowanie o zagrożeniach, sposobach przeciwdziałania problemom natury ekologicznośrodowiskowe, kierunkach rozwoju w duchu ekologii);
 • integracji i informacji społecznej (organizowanie i prowadzenie klubów pracy i gminnych centrów informacji, klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej);
 • rozwoju demokracji lokalnej (organizowanie i promowanie jej różnych form);
 • rozwoju i promocji kultury (organizowanie festiwali, przeglądów, wydarzeń plenerowych, warsztatów);
 • wolontariatu i akcji charytatywnych (pozyskiwanie darowizn i dotacji, wspieranie akcji).

Cele Stowarzyszenia:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania poprzez dbałość o właściwy poziom nauczania i współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz rozwój edukacji pozaformalnej i nieformalnej a także walidację umiejętności;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomoc socjalna dla mieszkańców terenów wiejskich;
 • niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

 

Statut

Pobierz statut [PDF]

Skip to content