Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2015 roku

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide podczas wakacji letnich (2015 r.) realizowało zadanie zlecone przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2015 roku. Organizacja wypoczynku dla 274 dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów: gostyńskiego, kaliskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, tureckiego, wągrowieckiego i miasta Leszna.

Podczas tegorocznych wakacji letnich zorganizowano 5 obozów sportowo-rekreacyjnych, z blokiem różnorodnych zajęć wychowawczo-profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wpisujących się w dynamiczny rozwój oddziaływań kultury fizycznej na młodych ludzi. Nadrzędnym celem zajęć sportowych połączonych z profilaktyką było podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi, zagrożonych problemami uzależnień w życiu codziennym. Beneficjentami 3 obozów była ogółem 158-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Obozy realizowane były w miejscowości Sokolec położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku „SOKOLEC". Beneficjentami kolejnych 2 obozów była ogółem 116-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: kaliskiego i tureckiego. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: kaliskiego i tureckiego. Obozy pn. „Dajmy Szansę” realizowane były w miejscowości Zagórze Śląskie położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku Wypoczynkowym w Zagórzu Śląskim.

Ośrodki, w których realizowany był wypoczynek zagwarantowały odpowiednią bazę do realizacji treści programowych (sale, boiska, miejsca dla imprez plenerowych), zapewnił dobre wyżywienie (4 posiłki przygotowywane w kuchni ośrodka) oraz zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Praca programowa na obozach odbywała się w grupach około 15-osobowych. Zajęcia przeprowadzone były przez zatrudnioną, wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą (wychowawcy). Opiekę nad uczestnikami sprawowała pielęgniarka. Nad całością każdego obozu czuwał kierownik wypoczynku. Od strony technicznej nad prawidłowym przebiegiem obozów czuwał koordynator zadania.

Podczas obozów przeprowadzone zostały(kliknij poniżej, aby rozwinąć):

zajęcia sportowo-rekreacyjne:
zajęcia turystyczno-krajoznawcze:
zajęcia kulturalno-oświatowe:
zajęcia profilaktyczno-socjoterpaeutyczne:
zajęcia wewnątrzorganizacyjne

 

Na obozach młodzi ludzie mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz zainteresowania turystyczno-krajoznawcze a także poznać alternatywne i atrakcyjne sposoby na zagospodarowanie czasu wolnego, będące ważnym kierunkiem działań profilaktycznych. Udział w warsztatach profilaktyczno-socjoterapeutycznych przyczynił się do zwiększenia świadomości uczestników na temat mechanizmów uzależnień, grup ryzyka, sposobów radzenia sobie i pozyskiwania dla siebie i innych pomocy w tym zakresie.
Zajęcia przyniosły efekty edukacyjno-wychowawcze – wykształcą w młodych ludziach właściwą hierarchię wartości – zrozumienie pojęć empatii, uczciwości, współzawodnictwa, pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

REZULTATY

  • Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych zapewniła uczestnikom bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek połączony z programem profilaktycznym podczas wakacji letnich;
  • Udział uczniów w zajęciach programowych oraz socjoterapeutycznych wzmocnił ich umiejętności społeczne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność współdziałania w grupie, empatię, asertywność, dobre komunikowanie się, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach zagrożeń, umiejętność podejmowania decyzji;
  • Uczestnicy podczas obozu mieli zapewniony aktywny wypoczynek w formie różnorodnych zajęć programowych. Zdobyli wiedzę, wzmocnili swoją kondycję fizyczną oraz samoocenę podczas przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych;
  • Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej (rozgrywki sportowe, zajęcia na basenie) wyposażył uczniów w wiedzę, ukształtował pozytywne postawy (fair play)
  • Zajęcia turystyczno-krajoznawcze (wycieczki, pogadanki, konkursy) wyposażyły uczestników obozu w wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz rozbudziły cechy ciekawości i gotowości do działania, nastawione na rozumienie świata przyrody, społeczeństwa i kultury.
  • Uczestnicy podczas zajęć zostali wyposażeni w wiedzę dot. bezpieczeństwa w terenie górskim, w lesie oraz na pływalni.
Skip to content