Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Uczestnicy Projektu

Monitoring w województwie wielkopolskim obejmuje zarówno instytucje z poziomu województwa, powiatu i gminy (ogółem 50 IM). Poziomy monitoringu:

A. WOJEWÓDZKI:  Urząd wojewódzki wraz z delegaturami – 1 IM, Administracja zespolona – 6 IM, Urząd marszałkowski wraz z wybranymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 1 IM

B. POWIATOWY: Starostwa powiatowe/urzędy miast na prawach powiatu – 14 IM wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu/miasta na prawach powiatu, prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem; jednostki organizacyjne obligatoryjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy + 1 wybrana dodatkowo jednostka (np. Zespół Szkół lub Ośrodek/Dom Kultury).

C. GMINNY: Urzędy gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin – 28 IM; jednostka organizacyjna obligatoryjna: Ośrodek Pomocy Społecznej + 1 wybrana dodatkowo jednostka (np. Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Dom Kultury)

Prezentujemy LISTĘ INSTYTUCJI, które uczestniczą w monitoringu:

 

Rekomendacje dla 50 Instytucji monitorowanych z Wielkopolski

50 Instytucji monitorowanych uczestniczących w projekcie pn. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. POWR.02.06.00-00-0049/16-00 [1.04.2017 - 29.03.2019], otrzymało różnorodne rekomendacje  - rozwiązania mające wpływ na zwiększanie dostępności w różnych dziedzinach dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacje wynikają z przeprowadzanych analiz, wywiadów, wizyt, przez zespół monitoringowy.

Przykładowe z nich to:

  • Oznaczenia oraz inne działania zwiększające dostępność budynków Instytucji dla osób niepełnosprawnych w terminie do marca 2019 roku, na które składa się wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru widocznego z obu stron biegu schodów.
  • Rozpoczęcie procesu wyznaczania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia do budynku w terminie do marca 2019 roku, na które składa się prawidłowe oznaczenie miejsca parkingowego (...).
  • Rozpoczęcie procesu zapewnienie obsługi osób Głuchych posługujących się językiem migowym w terminie do końca lutego 2019 roku.
  • Zwiększenie wiedzy kadry Instytucji w zakresie zasad kontaktu z klientami z niepełnosprawnością w terminie do marca 2019 roku.
  • Uzupełnienie stosowanych usprawnień o procedurę obsługi osób z niepełnosprawnościami w zakresie wydawania dokumentów w terminie do marca 2019 roku.
  • Umieszczenie na stronie www instytucji materiałów z serwisu "Milczący Przewodnik" do końca stycznia 2019 roku.
  • Przeprowadzenie ankiety monitorującej potrzeby pracowników w zakresie szkoleń z tematyki kompetencji związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do końca grudnia 2018 roku.
  • Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę w zakresie ich praw i wolności w terminie do marca 2019 roku.
  • Zwiększanie dostępności w zakresie realizacji wyborów samorządowych poprzez umieszczenie i upowszechnienie informacji m.in. na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami do grudnia 2018 roku.

W rezultacie 35 wielkopolskich instytucji monitorowanych przeszło pomyślnie proces wykorzystania rekomendacji w trakcie trwania projektu.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.6, organizator konkursu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Postępowanie

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZM/BONAFIDE/03/2017 wraz z załącznikami, na stanowisko Eksperta członka Zespołu Monitoringowego do przeprowadzenia monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe_wybór ekspertów do przeprowadzenia monitoringu.pdf

Załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
Załącznik nr 4_wykaz usług potwierdzających wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy.docx
Załącznik nr 5_oświadczenie_kaluzule społeczne_status osoby z niepełnopsrawnością.docx
Załącznik nr 6_Metodologia Prowadzenia Monitoringu.pdf

Data publikacji: 29.03.2017

Skip to content