50 Instytucji monitorowanych uczestniczących w projekcie pn. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. POWR.02.06.00-00-0049/16-00 [1.04.2017 – 29.03.2019], otrzymało różnorodne rekomendacje  – rozwiązania mające wpływ na zwiększanie dostępności w różnych dziedzinach dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacje wynikają z przeprowadzanych analiz, wywiadów, wizyt, przez zespół monitoringowy.

Przykładowe z nich to:

  • Oznaczenia oraz inne działania zwiększające dostępność budynków Instytucji dla osób niepełnosprawnych w terminie do marca 2019 roku, na które składa się wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru widocznego z obu stron biegu schodów.
  • Rozpoczęcie procesu wyznaczania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia do budynku w terminie do marca 2019 roku, na które składa się prawidłowe oznaczenie miejsca parkingowego (…).
  • Rozpoczęcie procesu zapewnienie obsługi osób Głuchych posługujących się językiem migowym w terminie do końca lutego 2019 roku.
  • Zwiększenie wiedzy kadry Instytucji w zakresie zasad kontaktu z klientami z niepełnosprawnością w terminie do marca 2019 roku.
  • Uzupełnienie stosowanych usprawnień o procedurę obsługi osób z niepełnosprawnościami w zakresie wydawania dokumentów w terminie do marca 2019 roku.
  • Umieszczenie na stronie www instytucji materiałów z serwisu „Milczący Przewodnik” do końca stycznia 2019 roku.
  • Przeprowadzenie ankiety monitorującej potrzeby pracowników w zakresie szkoleń z tematyki kompetencji związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do końca grudnia 2018 roku.
  • Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę w zakresie ich praw i wolności w terminie do marca 2019 roku.
  • Zwiększanie dostępności w zakresie realizacji wyborów samorządowych poprzez umieszczenie i upowszechnienie informacji m.in. na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami do grudnia 2018 roku.

W rezultacie 35 wielkopolskich instytucji monitorowanych przeszło pomyślnie proces wykorzystania rekomendacji w trakcie trwania projektu.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.6, organizator konkursu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)