1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich do realizacji Projektu:  Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania, e-mail: biuro@swbf.org.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:
– Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b RODO, w celu organizacji konferencji podsumowującej Projekt

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne u celu realizacji niniejszego warsztatu edukacyjnego i tym samym całego zadania publicznego

– Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
– Dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora tj. przez okres realizacji zadania publicznego, a po tym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa.

– Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

– Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osobą kontaktową jest Dyrektor Biura. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi należy kierować na adres e-mailowy: biuro@swbf.org.pl  lub na adres siedziby określony w pkt. 2 klauzuli.

– Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

– Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z realizacją ww. zadania. w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-wizualnych z realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).