Drukuj
Kategoria: Zrealizowane
Odsłony: 2058

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide podczas wakacji letnich (2015 r.) realizowało zadanie zlecone przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2015 roku. Organizacja wypoczynku dla 274 dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów: gostyńskiego, kaliskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, tureckiego, wągrowieckiego i miasta Leszna.

Podczas tegorocznych wakacji letnich zorganizowano 5 obozów sportowo-rekreacyjnych, z blokiem różnorodnych zajęć wychowawczo-profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wpisujących się w dynamiczny rozwój oddziaływań kultury fizycznej na młodych ludzi. Nadrzędnym celem zajęć sportowych połączonych z profilaktyką było podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi, zagrożonych problemami uzależnień w życiu codziennym. Beneficjentami 3 obozów była ogółem 158-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Obozy realizowane były w miejscowości Sokolec położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku „SOKOLEC". Beneficjentami kolejnych 2 obozów była ogółem 116-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: kaliskiego i tureckiego. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: kaliskiego i tureckiego. Obozy pn. „Dajmy Szansę” realizowane były w miejscowości Zagórze Śląskie położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku Wypoczynkowym w Zagórzu Śląskim.

Ośrodki, w których realizowany był wypoczynek zagwarantowały odpowiednią bazę do realizacji treści programowych (sale, boiska, miejsca dla imprez plenerowych), zapewnił dobre wyżywienie (4 posiłki przygotowywane w kuchni ośrodka) oraz zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Praca programowa na obozach odbywała się w grupach około 15-osobowych. Zajęcia przeprowadzone były przez zatrudnioną, wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą (wychowawcy). Opiekę nad uczestnikami sprawowała pielęgniarka. Nad całością każdego obozu czuwał kierownik wypoczynku. Od strony technicznej nad prawidłowym przebiegiem obozów czuwał koordynator zadania. Podczas obozów przeprowadzone zostały:

zajęcia sportowo-rekreacyjne:

 

zajęć turystyczno-krajoznawcze:

  1. wycieczka do Nowej Rudy (zwiedzanie muzeum "Kopalnia Węgla"

Następnie basen w Nowej Rudzie – nauka i doskonalenie pływania, rekreacja

  1. Wycieczka do Walimia (Sztolnie Walimskie)

Następnie przejazd do Zamku Grodno (zwiedzanie i pobyt)

  1. Wycieczka szlakiem górskim - przewóz z ośrodka do miejsca: Przełęcz Woliborska, (grupy przemierzały szlak przez Kalenicę) odbiór grupy w miejscu: Przełęcz Jugowska i powrót do ośrodka.

zajęcia kulturalno-oświatowe:

 

zajęć profilaktyczno-socjoterpaeutyczne:

 

zajęcia wewnątrzorganizacyjne:

Podczas pobytu na obozach młodzi ludzie mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz zainteresowania turystyczno-krajoznawcze a także poznać alternatywne i atrakcyjne sposoby na zagospodarowanie czasu wolnego, będące ważnym kierunkiem działań profilaktycznych. Udział w warsztatach profilaktyczno-socjoterapeutycznych przyczynił się do zwiększenia świadomości uczestników na temat mechanizmów uzależnień, grup ryzyka, sposobów radzenia sobie i pozyskiwania dla siebie i innych pomocy w tym zakresie.
Zajęcia przyniosły efekty edukacyjno-wychowawcze – wykształcą w młodych ludziach właściwą hierarchię wartości – zrozumienie pojęć empatii, uczciwości, współzawodnictwa, pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

REZULTATY