Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2015 roku

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide podczas wakacji letnich (2015 r.) realizowało zadanie zlecone przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2015 roku. Organizacja wypoczynku dla 274 dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów: gostyńskiego, kaliskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, tureckiego, wągrowieckiego i miasta Leszna.

Podczas tegorocznych wakacji letnich zorganizowano 5 obozów sportowo-rekreacyjnych, z blokiem różnorodnych zajęć wychowawczo-profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wpisujących się w dynamiczny rozwój oddziaływań kultury fizycznej na młodych ludzi. Nadrzędnym celem zajęć sportowych połączonych z profilaktyką było podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi, zagrożonych problemami uzależnień w życiu codziennym. Beneficjentami 3 obozów była ogółem 158-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i miasta Leszna. Obozy realizowane były w miejscowości Sokolec położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku „SOKOLEC". Beneficjentami kolejnych 2 obozów była ogółem 116-osobowa grupa dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu powiatów: kaliskiego i tureckiego. Rekrutacja przeprowadzona została przez ośrodki pomocy społecznej z terenu z powiatów: kaliskiego i tureckiego. Obozy pn. „Dajmy Szansę” realizowane były w miejscowości Zagórze Śląskie położonej w Kotlinie Kłodzkiej -  w Ośrodku Wypoczynkowym w Zagórzu Śląskim.

Ośrodki, w których realizowany był wypoczynek zagwarantowały odpowiednią bazę do realizacji treści programowych (sale, boiska, miejsca dla imprez plenerowych), zapewnił dobre wyżywienie (4 posiłki przygotowywane w kuchni ośrodka) oraz zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Praca programowa na obozach odbywała się w grupach około 15-osobowych. Zajęcia przeprowadzone były przez zatrudnioną, wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą (wychowawcy). Opiekę nad uczestnikami sprawowała pielęgniarka. Nad całością każdego obozu czuwał kierownik wypoczynku. Od strony technicznej nad prawidłowym przebiegiem obozów czuwał koordynator zadania. Podczas obozów przeprowadzone zostały:

zajęcia sportowo-rekreacyjne:

 • codzienny rozruch poranny – ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • gry i zabawy ruchowe (berek, mularz, powódź, itp.);
 • rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach (siatkówka, koszykówka, dwa ognie, piłka nożna)
 • gry sportowe w ośrodku (tenis stołowy);
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce (aerobik, układ taneczny – przygotowanie układu na prezentację przy ognisku);
 • zajęcia na basenie (nauka i doskonalenie pływania);
 • spartakiada sportowo-integracyjna

 

zajęć turystyczno-krajoznawcze:

 • wycieczki po najbliższej okolicy,
 • zwiedzanie miejscowości Sokolec – barokowo-klasycystyczny kościół, stare chaty o charakterystycznej dla regionu architekturze, zabytkowe schronisko Orzeł (dawniejsza Bismarckbaude),
 • wycieczka na szczyt Wielka Sowa – zwiedzanie zabytkowej wieży widokowej,
 • spacery leśne najbliższymi szlakami turystycznymi;
 • zajęcia mające na celu kształtowanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych – pogadanki, konkursy;
 • zabawy w terenie:
 • podchody,
 • zwiady,
 • gry orientacyjne – nabycie umiejętności posługiwania się mapą;
 • całodniowe wycieczki:
 1. wycieczka do Nowej Rudy (zwiedzanie muzeum "Kopalnia Węgla"

Następnie basen w Nowej Rudzie – nauka i doskonalenie pływania, rekreacja

 1. Wycieczka do Walimia (Sztolnie Walimskie)

Następnie przejazd do Zamku Grodno (zwiedzanie i pobyt)

 1. Wycieczka szlakiem górskim - przewóz z ośrodka do miejsca: Przełęcz Woliborska, (grupy przemierzały szlak przez Kalenicę) odbiór grupy w miejscu: Przełęcz Jugowska i powrót do ośrodka.

zajęcia kulturalno-oświatowe:

 • gry i zabawy świetlicowe (warcaby, szachy, itp.);
 • zajęcia edukacyjno-muzyczne – nauka piosenek obozowych;
 • konkursy:
 • plastyczny,
 • muzyczny (mini-festiwal piosenki),
 • czystości;
 • konkursy integracyjno-umysłowe:
 • „randka w ciemno”
 • „pokaz mody na wesoło”,
 • „kalambury”, itd.;
 • chrzest obozowy;
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek – prezentacja programów artystycznych grup;
 • dyskoteki integracyjne;

 

zajęć profilaktyczno-socjoterpaeutyczne:

 • mające na celu wzmacnianie osobowości (pogadanki na temat szkodliwości używania papierosów, alkoholu i narkotyków);
 • rozwijanie wrażliwości i rozbudzanie zainteresowań muzyką, śpiewem, kulturą;
 • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji;
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się (asertywność), doskonalenie współdziałania w grupie.

 

zajęcia wewnątrzorganizacyjne:

 • zapoznanie uczestników obozu z regulaminami:
 • p. poż.,
 • BHP,
 • ośrodka,
 • obozu – spisanie kontraktu z uczestnikami obozu;
 • zapoznanie uczestników z planem dnia i zajęciami programowymi;
 • współzawodnictwo w zakresie czystości i higieny pomieszczeń;
 • zajęcia mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi uczestników obozu na zachowanie bezpieczeństwa w terenie leśnym i w górach.

Podczas pobytu na obozach młodzi ludzie mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz zainteresowania turystyczno-krajoznawcze a także poznać alternatywne i atrakcyjne sposoby na zagospodarowanie czasu wolnego, będące ważnym kierunkiem działań profilaktycznych. Udział w warsztatach profilaktyczno-socjoterapeutycznych przyczynił się do zwiększenia świadomości uczestników na temat mechanizmów uzależnień, grup ryzyka, sposobów radzenia sobie i pozyskiwania dla siebie i innych pomocy w tym zakresie.
Zajęcia przyniosły efekty edukacyjno-wychowawcze – wykształcą w młodych ludziach właściwą hierarchię wartości – zrozumienie pojęć empatii, uczciwości, współzawodnictwa, pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

REZULTATY

 • Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych zapewniła uczestnikom bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek połączony z programem profilaktycznym podczas wakacji letnich;
 • Udział uczniów w zajęciach programowych oraz socjoterapeutycznych wzmocnił ich umiejętności społeczne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność współdziałania w grupie, empatię, asertywność, dobre komunikowanie się, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach zagrożeń, umiejętność podejmowania decyzji;
 • Uczestnicy podczas obozu mieli zapewniony aktywny wypoczynek w formie różnorodnych zajęć programowych. Zdobyli wiedzę, wzmocnili swoją kondycję fizyczną oraz samoocenę podczas przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych;
 • Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej (rozgrywki sportowe, zajęcia na basenie) wyposażył uczniów w wiedzę, ukształtował pozytywne postawy (fair play)
 • Zajęcia turystyczno-krajoznawcze (wycieczki, pogadanki, konkursy) wyposażyły uczestników obozu w wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz rozbudziły cechy ciekawości i gotowości do działania, nastawione na rozumienie świata przyrody, społeczeństwa i kultury.
 • Uczestnicy podczas zajęć zostali wyposażeni w wiedzę dot. bezpieczeństwa w terenie górskim, w lesie oraz na pływalni.

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide

Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży, głównie na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Założycielami stowarzyszenia są dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
 • ul. Ściegiennego 134
 • 60-304 Poznań
 • biuro@swbf.org.pl
 • KRS: 0000520187
 • NIP: 7792425597
 • REGON: 302858574

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.